تماس تصویری با تلفن همراه در کدام اپراتور راه افتاد؟

تماس تصویری با تلفن همراه در کدام اپراتور راه افتاد؟

روش تماس تصویری بدون نیاز به نصب اپلیکیشن روی موبایل

روش تماس تصویری بدون نیاز به نصب اپلیکیشن روی موبایل

گوگل تماس ویدیویی گروهی راه اندازی می كند

گوگل تماس ویدیویی گروهی راه اندازی می كند
بخشنامه جدید:

تخفیف اینترنت پیامرسان های بومی

تخفیف اینترنت پیامرسان های بومی

امكان تماس تصویری با بیشتر از چهار نفر در واتساپ

امكان تماس تصویری با بیشتر از چهار نفر در واتساپ