نه هزار كسب و كار تلگرامی تعطیل شد

نه هزار كسب و كار تلگرامی تعطیل شد
از كنترل تا گشایشگری شبكه ای ملی

نكاتی مرتبط با افتتاح شبكه ملی اطلاعات

نكاتی مرتبط با افتتاح شبكه ملی اطلاعات

لینك آپدیت ضروری برای رفع باگ تراشه اینتل

لینك آپدیت ضروری برای رفع باگ تراشه اینتل

شرط ازسرگیری فعالیت تلگرام

شرط ازسرگیری فعالیت تلگرام

بهره برداری تجاری ایرانسل از IPv6 در تمام كشور

بهره برداری تجاری ایرانسل از IPv6 در تمام كشور

اجاره ماشین

اجاره ماشین
در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد

سامانه اندازه گیری شدت تشعشعات امواج رادیویی در كشور ساخته شد

سامانه اندازه گیری شدت تشعشعات امواج رادیویی در كشور ساخته شد

جشن عروسی

جشن عروسی
در كارگروه ICT مدیریت بحران؛

میزان آمادگی شبكه ارتباطی كشور در شرایط بحران بررسی گردید

میزان آمادگی شبكه ارتباطی كشور در شرایط بحران بررسی گردید

نمایندگی نیكون

نمایندگی نیكون