جفری هینتون از گوگل رفت

جفری هینتون از گوگل رفت

گوگل نست مدیریت هوشمند منازل را می بندد

گوگل نست مدیریت هوشمند منازل را می بندد
در اتحادیه اروپا مطرح شد؛

افزایش امنیت دستگاه های هوشمند

افزایش امنیت دستگاه های هوشمند

خانه هوشمند و درب اتومات

خانه هوشمند و درب اتومات